Utazó gyógypedagógiai hálózat

 

Székhely:

Éltes Mátyás Általános Iskola Szakiskola és Kollégium

7633 Pécs Építők u. 9.

Tel:06-72-257-338 mellék:26

Levelezési cím:

7633 Pécs, Építők útja 9.

Tel.: 72/257-338

Fax: 72/257-338/13

e-mail: eltes.egymi.pecs@gmail.com

Intézményegység vezető:

Várnai Etelka 06-30-2366050, 06/72-257-338/21

varnai.etelka@gmail.com

„A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani”
(2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 47. § (1))

Az ellátás helyszíne lehet igény szerint:

 • Az integrációban részt vevő többségi általános iskolák és középiskolák által biztosított fejlesztő helyiségek, tantermek
 • Az utazó gyógypedagógiai hálózat fejlesztő termei (Pécs, Építők útja 9.)

A szolgáltatás igénybevétele:

 • A Szakértői és Rehabilitációs Bizottság megvizsgálja a gyermeket.
 • A Szakértői véleményt elküldi a szülőnek, és az integráló intézménynek.
 • Az iskola kérelmet nyújt be az Éltes EGYMI felé az ellátásra a letölthető igénylőlapon.
 • Az Éltes EGYMI megszervezi a fejlesztést.
 • A gyógypedagógus felveszi a kapcsolatot az iskolával, és megkezdi a habilitációs tevékenységet.
A szolgáltatást kérő iskola postázza a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő és Rehabilitációs Bizottság gyermekről kiállított szakértői véleményét az ÉLTES EGYMI Igazgatónőjének címezve.
A szolgáltatás a KLIK fenntartásában működő iskolák és az önkormányzatok által működtetett óvodák számára térítésmentes. Más fenntartásban működő intézmények sajátos nevelési igényű tanulóinak ellátása megbízatási szerződéssel történik.

/4.§ (25.) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:


az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd./

Az ellátás célcsoportja

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, tanulók:

 • akiknek ellátási jogosultságát a szakértői és rehabilitációs bizottság írásbeli határozatba foglalta
 • életútjuk szerint: beiskolázástól a tankötelezettség végéig (nappali rendszerű oktatási formában résztvevők)

Az ellátottak köre, az integráltan oktatott:

 • mozgásszervi fogyatékossággal élő gyermek
 • beszédfogyatékos gyermek
 • látássérült gyermek
 • hallássérült gyermek
 • tanulásban akadályozott gyermek
 • autizmus spektrum zavarral élő gyermek
 • halmozottan fogyatékos gyermek
 • egyéb pszichés fejlődési zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, hiperkinetikus zavar, aktivítás és figyelemzavar.

Szakembereink kompetenciája és végzettsége:


A fogyatékosság típusának megfelelő végzettségű gyógypedagógus

 • oligofrénpedagógia szakos
 • tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos
 • tiflopedagógia szakos
 • szurdopedagógia szakos
 • szomatopedagógia szakos
 • pszichopedagógia szakos
 • logopédus
 • autizmus spektrum zavarok pedagógiájában jártas szakember
 • gyógytornász
 • mozgásterapeuta

Szakembereink a következő terápiákat végzik:

 • diszlexia prevenció és reedukáció
 • diszkalkulia prevenció és reedukáció
 • logopédia terápiák (beszédindítás, pöszeterápia, dadogó,hadaró, diszfázia, mutizmus terápia)
 • mozgásterápiák: Alapozó terápia, TSMT, Szenzoros Integrációs terápia, gyógytorna
 • autizmus
 • hiperaktivitás, viselkedési problémák kezelése
 • hallássérültek terápiái
 • látássérült terápia

Tárgyi feltételek:

Az ellátás formája - az adott gyermek sérülés-specifikus állapotának függvényében:

 • egyéni foglalkozás
 • csoportos foglalkozás

Az időkeret meghatározásánál figyelembe vesszük a gyermekek

 • Köznevelési törvény
 • sérüléséből adódóan a terhelhetőségét
 • a szakértői javaslatot
 • életkorát
 • napirendjét
 • órarendjét
 • a komplex fejlesztésben résztvevő más szakemberek időbeosztását
 • a többségi intézmények helyi adottságait

Az ellátás tervezése

Egyéni fejlesztési terv alapján a jogosultságot meghatározó Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményére és a folyamatos gyógypedagógiai diagnosztizálásra építetten történik.

A gyógypedagógusok a habilitációs foglalkozások, tanórák során nem tantárgyi fejlesztést végeznek, hanem döntően részképesség-fejlesztést, tehát a sajátos nevelési igényű gyermekekre/tanulókra jellemző eltérő fejlődési ívből következő habilitációs/rehabilitációs tevékenységet; főként a gyógypedagógiai módszerkombinációk alkalmazását a korrekció, reedukáció, a kompenzáció és – lehetőség szerint minél szélesebb körben – a prevenció biztosítása érdekében.