Tanulásban akadályozottak

 

Igazgatóhelyettes: Nagy Zita

Alssó tagozat:

A tanulásban akadályozottak iskolájának alsó tagozatán megteremtjük mindazokat a szakmai - tárgyi - személyi feltételeket, amelyek elősegítik a sérült funkciók működőképességének helyreállítását, a képességek fejlesztését, a korrekciós hatások érvényesítését, a kompenzáló, terápiás megoldások alkalmazását. Az alapvető kulturtechnikák megalapozásának éveiben.
 • szükségesnek tartjuk a gyermek egész személyiségének feltárását
 • figyelembe vesszük a tanulók egyéni fejlődési ütemét,
 • ennek megfelelően tervezzük nevelő-oktató munkánkat,
 • nagy hangsúlyt fektetünk az alapkészségek fejlesztésére,
 • szükségesnek tartjuk a gyermek egész személyiségének feltárását.
Valamennyi tanuló számára egyéni fejlesztési tervet készítünk. E terv alapján szervezzük meg szakembereink - gyógypedagógusok (osztálytanítók, szaktanárok), pszichológus, zeneterapeuta, mozgásterapeuta, logopédus, gyógytestnevelő - összehangolt munkáját. Az egyénre szabott, sokoldalú fejlesztő tevékenység, a terápiás módszerek pontos ismerete, azok tudatos alkalmazása elősegíti tanulóink képességeinek optimális kibontakozását. A tanulási folyamatban az érzékelésre, az észlelésre, a személyes élményekre, felfedezésekre építve jut el a tanuló a bonyolultabb gondolkodási műveletig, az elemi problémamegoldásig.

A fejlesztő munka színterei:

 • tanítási órák,
 • habilitációs foglalkozások (egyéni vagy kiscsoportos formában),
 • fejlesztő-terápiás foglalkozások,
 • egyéni/csoportos felzárkóztató, képességfejlesztő foglalkozások,
 • tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozások,
 • napközis-szabadidős tevékenységi területek.
Különböző terápiák:
 • mozgásfejlesztés,
 • logopédia,
 • zeneterápia,
 • gyógytestnevelés.
 • pszichológia
Módszereink játékosak, gyermekközpontúak. Az olvasástanítás elsajátítása kombinált módszerrel történik (Meixner - féle dislexia prevenció és fonomimikai jelek alkalmazásával). Nevelő-oktató munkánkban megjelennek - többek között a discalculia, a Montessori, a kooperatív tanulási módszer elemei mellett, elsősorban a napközis-szabadidős tevékenységekben a projekt módszer elemei is. Tantermeink zömében IKT-s eszközökkel felszereltek, melyek nagymértékben segítik a gyermekek tevékenységközpontú foglalkoztatását, az infokommunikációs technikák elsajátítását. A gyermekek eredményes nevelése-oktatása egész napra kiterjedő foglalkoztatási formában – egész napos rendszerben, illetve délelőtti tanítási - délutáni egyéb foglalkozások, napközis-szabadidős tevékenységek keretében valósul meg. Sajátos szükségleteiknek megfelelően a gyakorláshoz, a rögzítéshez hosszabb időkeretet, nagyobb számú, változatos ismétlést igényelnek és kapnak tanulóink. Egyéb programjainkkal, a kirándulásokkal, a sétákkal, jó hangulatú rendezvényeinkkel,az elsősök napjával, a karácsonyi műsorral stb., a gyermekek, a pedagógusok, és a szülők egymás személyiségéről teljesebb képet kapnak, pozitív attítűdök alakulnak ki. A programok szervezésében nagy segítségünkre van a szülői munkaközösség, hiszen áldozatkész munkájuk során optimális együttműködés alakul a szülői ház és az iskola között a gyermekek érdekében.

Felső tagozat:

A tanulásban akadályozottak felső tagozatán folyó oktató-nevelő munka célja, hogy diákjaink azon személyiségjegyeit fejlesszük, erősítsük, melyek alkalmassá teszik őket arra, hogy megfelelően alkalmazkodjanak, illetve szükség szerint változtassanak, annak érdekében, hogy életesélyeik a lehető legjobbak legyenek. Olyan oktatásszervezési eljárásokat alkalmazunk, melyek a tanítás -tanulás folyamata során a társadalmi beilleszkedéshez elengedhetetlenül szükséges képességeket, a másokkal való hatékony együttműködést, egymásra való figyelést, helyes viselkedést gyakoroltatják.

Kooperatív technika

Olyan interakció, mely több szereplős, tanár-diák, diák-diák viszonylatában működik. A másokkal együtt elért siker, tudás titka a nyelv és a kommunikáció. Az együttműködő beszélgetés során, amikor a tapasztalatok gondolatokká szerveződnek, fejlődnek a kommunikációs képességek, fejlődik a személyiség. Ez a technika pedagógiai tevékenységünk minden területén, délelőtt, délután, eredménnyel alkalmazható.

Projekt módszer

Olyan tanulás szervezési eljárás, mely az oktatást a gyakorlati problémák megoldása köré csoportosítja. A tanulók aktivitására, érdeklődésére, kreativitására épül. Alapját képezi a tanulók, tanárok közös tervező, kivitelező és értékelő tevékenysége. Individualizált képzési forma, melynek középpontjában a tanuló áll, igényei, képességei, érdekei, céljai figyelembe vételével. Éppen ezért alkalmas többek között tehetséggondozásra Ez a módszer fejlett módszertani kultúrát, magas szintű szakmai, pedagógiai és pszichológiai felkészültséget és tapasztalatokat igényel.

Konkrét pozitívumok a szakasz számára:

Közös munka, közös élményt eredményez, és erősíti az érzelmi kapcsolatokat. Erősíti a közösségi szellemet, növeli a kohéziót.Az adott témát közelebb hozza, konkréttá, kézzelfoghatóvá teszi az elvont fogalmakat, például történelmi eseményeket, ennek kapcsán mélyebb tudást eredményez.

Pályaorientáció, pályaválasztás

Ötödik osztálytól tudatos felkészítés folyik a megfelelő pályaválasztási döntés előkészítése érdekében, különösen nagy hangsúly kap ez a tevékenység a hetedik évfolyamtól. Tanulóink személyre szabott pálya tanácsadását szakirányú végzettséggel és nagy szalmai tapasztalattal bíró Kollégánk végzi.Optimális esetben kitartó közös munkával, a hagyományos módszerek mellet, mint a pályaválasztási fórum, kiállítás, intézményi nyílt napok, újak beépítésével, mint tanulói portfolió elérhető, hogy 8. osztályban a tanuló rendelkezzen a normakövetés képességével, meg tudja becsülni saját teljesítő képességét, képes legyen a többiekkel való kooperációra, fejlődjön kudarctűrése és próbálkozási hajlandósága. Rendelkezzen a mások előtt való kulturált megnyilvánulás igényével, képes legyen a jó értelemben vett önérdek érvényesítésre.