Kezdőlap Letölthető dokumentumok A Nevelési Tanácsadó munkacsoportjai Milyen problémákkal lehet hozzánk fordulni? Kapcsolataink és általunk ajánlott oldalak

Beszédpercepció = beszédészlelés

Centrális (szintetizálási) működés: a két fülbe érkező, különböző nyelvi információknak az összekapcsolása

Domináns (kéz, agyfélteke): uralkodó, vezető, meghatározó

Dyscalculia: matematikai tanulási zavar, számolási gyengeség az adott értelmi képességhez viszonyítva

Dyslexia: viszonyfogalom, diszharmónia a gyerekkel szembeni jogos elvárások (pl. a gyerek adottságai, megfelelő gyakorlás, idő, módszer) és az olvasási teljesítmény között

Dysgraphia: írásprobléma (az írás formai kivitelezésében, alakjában, lendületében és tartalmában jelentkező sajátos tünetegyüttes). (1)Tartalmi: az olvasás során előforduló betűtévesztések, cserék, kihagyások, betoldások jelentkezése az írás esetében is. (2) Alaki: az írás külalakjában, kivitelezésében jelentkező problémák

Finommotorika: apróbb – a test kisebb részein illetve részeivel – végzett mozgások (pl. szájmozgások, nyelvmozgások, ujjmozgások)

Grafomotoros ügyetlenség, éretlenség: a finommozgások gátoltak, mind a kézfej illetve az ujjak mozgatásánál, melynek következtében az írás és a rajzolás megfelelő kivitelezése nehézséget okoz

Hyperaktív: magatartási probléma, amelynek legfőbb tünete az impulzivitás (heves reagálás, lobbanékonyság), továbbá figyelmi problémák is jelentkeznek

Integráció: különféle részeket egy egésszé rendezni

Intermodális integráció: látási és hallási ingerek összekapcsolása (szavakhoz képek, képekhez szavak kapcsolása), az olvasástanulás alapja

Kognitív fejlődés: a megismerésre vonatkozó fejlődés

Lateralizáció: (agyfélteke dominancia): uralkodó agyfélteke

Motoros: mozgásos

Neurális: ideggel kapcsolatos

Ontogenetikai: egyedfejlődési

Prevenció (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia): megelőzésre irányuló fejlesztés,(még az olvasás, írás, számolás tanulásának megkezdése előtt), amennyiben különböző jelek arra utalnak, hogy tanulási probléma jelentkezhet

Reedukáció (dyslexia, dysgraphia): normál olvasók, írók közé visszahelyezés (az olvasás és írástanulás már elkezdődött, de súlyos nehézségek jelentkeznek az olvasás, írás elsajátítása területén)

Részképességek: a magasabb szintű tanulási készségek (olvasás, írás, számolás) alapját képező képességek (figyelem, emlékezet, észlelés, téri tájékozódás stb.)

Vizuo-motoros (szem-kéz) koordináció: a látás útján (szem) szerzett ingerek és az ezekre adott mozgásos (kéz) válaszok összehangolása (pl. minták, írás másolása)

Szenzomotoros fejlődés: az élet első hét évében zajlik, különböző ingerek érzékelése és a tapasztalt ingerekre adott motoros ( mozgásos) válaszok (pl. a kisgyerek meglát valamit és felé mászik) , ennek a konkrét tudásnak a megszerzése után következhet az elvont gondolkodás kialakulása

Szerialitás: különböző (pl. látási és hallási) észleletek szervezése, rendszerezése, sorrendezése ( pl. ritmikus – látási, hallási-  sorok ismételgetése)

Szókincsaktivizálás: a beszélő vagy a hallgató milyen gyorsan és pontosan képes lehívni a szükséges nyelvi jeleket, szavakat az aktuálisan meglevő mentális lexikonból

Taktilis: érintési

Tanulási zavar: az intelligencia szint alapján elvárhatónál lényegesen alacsonyabb tanulási teljesítmény

Transzformációs észlelés: az a folyamat, amely biztosítja az adott nyelv hangjának és az ennek a hangnak megfelelő betűnek a felismerését (hang-betű megfeleltetés)

Téri orientáció: tájékozódás a térben

Testkép: a saját test szubjektív magtapasztalása (pl. tükör által)

Testséma: a saját test mozgásának, egyensúlyozásának, percről percre változó működésének megélése, segít a környező világ térbeli feltérképezésében

Verbális: beszéddel kifejezett

Vizuális: látási

 


2008 © Éltes EGYMI Nevelési Tanácsadó | E-mail: pecsinevtan@gmail.com | Telefon/Fax: 06-72/251-697, 06-72/551-016 | Nevelési Tanácsadó